WETPLAN

Softver za projektiranje, proračun i analizu vodovodnih sustava

Softplan Wetplan softver je za projektiranje vodovodnih sustava. Od idejne do izvedbene faze projekta, pokazuje se nezamjenjivim.

Softplan radi na svim 64-bitnim verzijama Map 3D-a i AutoCAD-a 2019 – 2023

Wetplan nudi moderne alate za postavljanje trase i projektiranje nivelete cjevovoda. Uz to, omogućuje jednostavan unos ulaznih podataka geodezije i GIS-a.

Pregled

Dinamičan model i proračunski alati

Zbog dinamičnog modela jednostavno je unositi izmjene koje se iz situacije automatski vide u tablicama te poprečnim i uzdužnim profilima, te obrnuto. Kako bi rad bio olakšan, dostupni su integrirani katalozi okana, cijevi, fazonskih komada i ostalih elemenata. Kataloge je moguće mijenjati, a mogu se i dodavati novi elementi.

Posebni proračunski alati omogućuju analizu mreže kroz određeni vremenski period, hidraulički proračun i optimizaciju promjera vodovodne mreže te zadavanje potreba za vodom.

Razne funkcije

Također su dostupne razne funkcionalnosti za analizu i pregled mreže, grafički prikaz podataka (tematske mape), stilovi prikaza, filtriranje elemenata prema raznim kriterijima, funkcije za uređivanje i preimenovanje. 

Napredne funkcije softvera omogućuju  zadavanje podataka za iskope i proračun iskopa, analize presjeka s drugim infrastrukturama, kreiranje i zadavanje korisničkih podataka, stvaranje izvještaja raznih vrsta, spremanje grupa selekcija i još puno toga.

Značajke

Opće funkcionalnosti

Wetplan funkcije mogu se pokrenuti s:

 • glavne radne površine (Workspace) 
 • alatne trake (Toolbar) 
 • CAD vrpce (Ribbon) 
 • direktno iz komandne linije CAD-a

Funkcije otvaraju dijaloge kojima se ne sprječava rad s ostalim dijelovima programa. Tako se može raditi i s više funkcija istovremeno.

User interface

Osnovni topološki elementi Softplan topološkog modela su čvorovi i dionice. Oni potom automatski formiraju nizove, ogranke i sustave. Nizovi i ogranci se mogu spajati, lomiti i uređivati. Tako se mogu stvarati vlastite topološke cjeline. 

Prednosti su:

 • zadavanje i uređivanje velike količine podataka
 • crtanje uzdužnih profila prema nizovima ili ograncima za cijeli sustav odjednom
 • inteligentne selekcije topoloških elemenata

Toplogical model

Softplan nudi veliki broj inteligentnih selekcija topologije: 

 • dionice
 • čvorove
 • nizove
 • ogranke
 • od stacionaže do stacionaže 
 • od čvora do čvora
 • itd. 

U softveru je moguće i kreirati vlastite grupe spremljenih selekcija. U svim funkcijama se može koristiti i standardna CAD selekcija.

Selekcije se nalaze u svim funkcijama. Kroz selekcije je moguće jednostavno i brzo:

 • zadati elemente mreže (rovove, cijevi, okna i dr.)
 • pregledati i označiti elemente u situaciji 
 • crtati uzdužne i poprečne profile
 • zadati visine terena i sve druge potrebne podatke

Selections

Softplan katalozi pohranjuju informacije o:

 • rovovima
 • oknima
 • cijevima
 • fazonskim komadima
 • gornjim slojevima
 • itd. 

Katalozi se uređuju kroz Microsoft Excel ili Softplan sučelje. Razmjenjivanje kataloga se može obavljati s drugim članovima projektnog tima. Također se mogu postaviti i na mrežnu lokaciju gdje ih mogu koristiti više projektanata istovremeno.

Catalogs

U konfiguracijama se nalaze spremljeni podaci i postavke Softplan funkcija. Koriste se za pokretanje i izvršavanje brojnih funkcija poput:

 • oznaka
 • tematskih mapa
 • pregleda 
 • upita
 • uvoza i izvoza podataka
 • crtanja poprečnih i uzdužnih profila 
 • i dr. 

Za istu funkciju je moguće koristiti više različitih konfiguracija.

Uređivanjem konfiguracije primijenjene u crtežu dolazi do automatskog osvježavanja svih dijelova crteža nacrtanih s tom konfiguracijom (npr. konfiguracija uzdužnog profila). Konfiguracije koje se koriste u projektu se spremaju u crtež. Mogu se dijeliti s drugim Softplan korisnicima kroz DWG datoteke. Mogu biti pohranjenje na lokalni disk kako bi se koristile i na drugim projektima ili na mrežni servis kako bi ih više projektanata koristilo istovremeno.

Configurations

Softplan pregledi su najbrži način za uvid u projektne podatke. Temelje se na konfiguracijama. U programu je moguće odabrati nekoliko predefiniranih konfiguracija koje imaju standardne podatke za dionice i čvorove. Postojeće preglede se može uređivati, a mogu se kreirati i novi s podacima po želji. 

Svi podaci se mogu pregledavati i sortirati prema filterima. Pregledi se mogu koristiti i u direktnom unosu podataka kao što su visine nivelete i terena te za preimenovanje. Sadržaj pregleda se može kopirati u Clipboard (međuspremnik) te zalijepiti u CAD tablicu ili bilo koju Microsoft aplikaciju (Excel, Word).  

Pregledi su integrirani i u druge funkcije Softplana (npr. za analizu presjecišta, hidrauličke proračune i dr.).

Previews

Projektni podaci koje Softplan nudi mogu se koristiti u svim funkcijama softvera:

 • oznake
 • uzdužni profili
 • funkcije za uvoz i izvoz
 • pregledi
 • i dr.

U podacima se između ostalog nalaze podaci hidrauličkih proračuna, geometrijski podaci, podaci iskopa itd.

Korisnici se mogu odlučiti i na uvoz i izvoz, kreiranje te zadavanje svojih definiranih podataka. Ti podaci se mogu koristiti isto kao i standardni podaci. Moguće je napraviti neograničen broj takvih podataka. Moguće je i kreirati funkcijske podatke koji se služe dinamičkom računanju određene vrijednosti prema danoj formuli. 

Osim tog postoje i dodatni podaci mreže. Oni su povezani sa stacionažom ili rasponom stacionaže. Tako su idealni za opisivanje oštećenja, rezultata inspekcije te stanja cijevi cjevovoda.

Data

Upiti su brz i jednostavan način pretraživanja i filtriranja elemenata. Moguće je kreirati lokacijske i podatkovne upite te ih kombinirati s funkcijama poput pregleda podataka, tematskih mapa, markiranja, oznaka i sl. 

Upiti su temeljeni na konfiguracijama, što znači da ih se može pripremiti jednom te zatim pohraniti na disk i koristiti i na drugim projektima.

Inquiries

Podloge za projektiranje

Sve geodetske podloge kao što su snimljene spojnice i točke se unose brzo i jednostavno. Unos se obavlja iz standardnih tekstualnih formata, kao i iz raznih drugih izvora.

Geodesy

Vektorske i rasterske podloge se mogu uvoditi s lokalnog diska te smjestiti na ispravnu geografsku lokaciju. Softplan omogućava unos velikog broja podloga te prikaz po potrebi. Prilikom uvoza vektorskih podloga se mogu filtrirati layeri.

Vector and Raster

Softplan omogućuje uvoz Google karata te podataka o visinama terena u obliku točaka s Google karte. Tako uvezene točke mogu se koristiti za izradu DMT-a za potrebe idejnih rješenja.

Import Google Maps

Terraform (Softplan modul za izradu DMT-a) i 3D Face su podržane vrste DMT-a.

DMT se može izraditi na više načina. Može se direktno uvesti iz:

 • SHP-a
 • baze podataka
 • tekstualne datoteke

A mogu se i konvertirati CAD elementi kao:

 • tekstovi i blokovi
 • 3D polilinije
 • točke i linije na visinama

Terraform pruža i alate za rad s oblacima točaka - pregled, uvoz i učitavanje uz korištenje raznih visinskih i lokacijskih filtera. Tijekom projektiranja se visine mogu zadati iz navedenih ploha DMT-a ili kroz linearnu interpolaciju, uvozom iz vanjskog izvora ili direktnim upisom.

Digital terrain model

Funkcije za projektiranje i crtanje

Crtanje mreže u situaciji se može obaviti precizno u Softplanu. Softver nudi čitav niz opcija. 

Prilikom crtanje trase moguće je automatski:

 • zadati cijevi i okna
 • zadati visine terena iz odabrane plohe DMT-a
 • podesiti niveletu na konstantnu dubinu ispod terena
 • označiti nacrtane čvorove i dionice s odabranim oznakama

Interaktivni alati za rotiranje, brisanje, pomicanje i sl. olakšavaju uređivanje nacrtanih elemenata. Dinamički model omogućava da se sve promjene u situaciji automatski reflektiraju i u svim povezanim oznakama, pregledima i uzdužnim profilima.

Draw network

CAD elementi kao što su linije, 2D ili 3D polilinije se mogu konvertirati u Softplan. Omogućena je konverzija same mreže, ali i podataka zapisanih u CAD tekstovima i atributima blokova kao što su npr. visine terena ili promjeri cijevi.

Tako dolazi do konverzije starih projektnih cijevnih mreža napravljenih s običnim CAD elementima u inteligentne Softplan objekte. Nad tim objektima je potom moguće koristiti sve standardne Softplan naredbe.

Conversion from CAD elements

Softplan dopušta prikaz sustava u situaciji različitim stilovima prikaza. Čvorovi mogu biti prikazani kao geometrijski oblici ili blokovi, a dionice kao linije. Čvorovi i dionice se dodatno mogu prikazati i tlocrtno sa stvarnim dimenzijama okana i cijevi ili u 3D prikazu. 

Svi nevidljivi i vidljivi dijelovi okana i cijevi (os, stijenka, vanjski i unutarnji rubovi, itd.) mogu se prikazati različitim:

 • tipovima
 • bojama
 • šrafurama
 • debljinama linija

Blokovi čvorova mogu se uređivati, a mogu se koristiti i korisnički definirani (vlastiti). Različiti stilovi prikaza u situaciji mogu se primijeniti na različite sustave ili dijelove sustava. Tim načinom se mogu vizualno odvojiti dijelovi sustava prema tipu cjevovoda (opskrbni, dovodni…), fazi izvođenja (projektirano, izvedeno…) ili vrsti sustava (vakuumska, tlačna, gravitacijska kanalizacija).

Plan Styles

Oznake se temelje na konfiguracijama. Mogu se podijeliti na više tipova: 

 • oznake ogranaka i nizova
 • stacionaža, kuteva, dionica
 • poprečnih presjeka
 • čvorova
 • itd. 

Svaka promjena u modelu ili u konfiguraciji se automatski primijeni i na sve oznake. Također se mogu interaktivno rotirati i pomicati. Implementiran je i alat za automatsko razmicanje oznaka. On u svega par sekundi automatski razmiče sve oznake koje su u koliziji s topologijom ili dr. oznakom. 

Program nudi izbor standardnih konfiguracija oznaka koje imaju predefinirane podatke. Sve konfiguracije se mogu kopirati i uređivati. Dakako moguće je i napraviti vlastitu konfiguraciju kroz ponuđene predloške.

Labels

Uzdužni profili se mogu brzo i fleksibilno crtati i uređivati jer se i oni temelje na konfiguracijama. Oni se mogu crtati jedan po jedan, više uzdužnih profila odjednom ili koristeći bilo koju selekciju topoloških elemenata (od čvora do čvora, ogranak, niz…). 

Isti topološki elementi mogu se istovremeno prikazati u više uzdužnih profila (npr. iscrtane s drugom konfiguracijom - drugačiji jezik, standard, mjerilo, podaci, itd.). Također je moguće zamijeniti trenutnu konfiguraciju drugom. 

Uređivanje konfiguracije uzdužnog profila je prilagođeno korisnicima te je iznimno jednostavno. Svaka komponenta (tablična ili grafička) se može interaktivno odabrati u uzdužnom profilu te se za nju mogu podesiti detalji poput veličine, vrste linija, tekstova, boje, sadržaja tablice s podacima itd.

Uzdužni profili se mogu crtati u raznim mjerilima. Iscrtani profili se mogu automatski pripremiti za plotanje na papire željenih dimenzija.

Longitudinal sections

Softver sadrži mnoge funkcije potrebne za interaktivno crtanje, uređivanje i zadavanje nivelete direktno u uzdužnim profilima.

Niveleta se može crtati interaktivno ili joj se mogu numerički zadati početne ili završne dubine/visine te padovi. Moguće je ubaciti dodatni čvor i pomaknuti ili obrisati postojeći čvor. Funkcije za uređivanje nivelete omogućuju izravnanje nivelete po pravcu ili po padu.

Nivelete se mogu zadati na konstantnoj dubini ispod terena (za cijeli sustav ili za određene dijelove).

Auto invert

Softplan sadrži nekoliko standardnih tipova rovova:

 • pravokutni
 • trapezni
 • s ili bez stepenice 
 • s ili bez oplate

Dostupan je i katalog gornjih slojeva - oni se mogu sastojati od proizvoljnog broja slojeva različite debljine. Topološkim elementima se mogu dodati rovovi i gornji slojevi koristeći razne topološke selekcije, od čvora do čvora ili od stacionaže do stacionaže.

Omogućeno je pripremanje konfiguracija poprečnih presjeka za standardne rovove. Konfiguracije sadrže sve grafičke komponente kao što su boje, podaci, šrafure i kote. Poprečni profili se mogu iscrtati na svim dijelovima mreže interaktivnim odabirom stacionaže u situaciji ili u uzdužnim profilima te automatski na konstantom razmaku ili u karakterističnim točkama mreže.

Omogućeno je i definiranje parametarskog rova proizvoljnog oblika koji se može koristiti kao rov s više cijevi.

Za zadane rovove moguće je izračunati volumene iskopa (ukupne ili prema dubinskim zonama), volumene posteljice i svih slojeva zasipa te površinu oplate.

Trenches, cross sections and excavation calculation

Omogućeno je izrađivanje detaljne montažne sheme čvorova na temelju kataloga montažnih elemenata (armatura i fazonskih komada). Svi komadi i sheme crtaju se interaktivno i u mjerilu. Katalog parametarskih i blokovskih elemenata se može urediti i moguće je napraviti vlastiti.

U Softplanu postoji također funkcija za automatsko crtanje shematskih simbola čvorova. Crtanje shema se temelji na podesivim pravilima i katalogu simbola. Simboli i sheme nisu u mjerilu - koriste se za simbolični prikaz čvorova. U nekoliko sekundi se mogu dobiti sve sheme čvorova.

Svaka shema ima tablicu s nazivima i količinama korištenih elemenata, u oba slučaja. Popis svih elemenata u cijelom projektu je moguće dobiti u obliku CAD tablice ili Excel izvještaja.

Node assembley schemes

Moguće je crtati kućne priključke posebnim funkcijama prilagođenim za iste. Njihova karakteristika je da se mogu spojiti na čvor (okno) ili direktno na dionicu (cijev) bez da lome dionicu na dva dijela. Mogu se crtati interaktivno ili konverzijom CAD elemenata (linije i polilinije), te se mogu sastojati od jedne ili više dionica. Pomoću funkcija za crtanje moguće je direktno unijeti podatke o padovima i cijevima, visinama terena te visinama/dubinama nivelete. Kućni priključci mogu se automatski i označiti prilikom crtanja.

House connections

Funkcije za analizu

U Softplanu se mogu automatski analizirati presjecišta različitih cijevnih sustava. Program analizira sva križanja te nedopuštene presjeke (kolizije) između okana i cijevi. Presjecišta su potpuno dinamična te se osvježavaju automatski u svim pregledima i pogledima prilikom crtanja te vertikalnog ili horizontalnog mijenjanja trase. 

Udaljenost između križanih elemenata u situaciju određena je kao najkraća 3D udaljenost između presječenih elemenata. Presjecišta mogu biti pregledavana grafički u 2D ili 3D prikazu. Svi podaci presjecišta mogu se tablično pregledavati te biti prikazani u oznakama u situaciji i uzdužnim profilima. 

Jednostavno je izvući izvještaj sa svim podacima presjecišta poput dubine, stacionaže, udaljenosti presječenih cijevi te koordinata.

Intersection anaysis of pipe systems

U softveru se mogu analizirati i presjecišta s CAD elementima (linije, 2D ili 3D polilinije) koji predstavljaju različite kabelske ili cijevne infrastrukture kao što su telekomunikacijski ili strujni kablovi, plinovodi i sl.

Intersection analysis with CAD elements

Softplan omogućuje analizu presijecanja cijevnih sustava sa sustavom parcela. Podaci kao:

 • duljina cjevovoda unutar parcele 
 • broj parcele 
 • početna i završna stacionaža cjevovoda na ulazu/izlazu iz svake parcele 
 • i dr. 

mogu se prikazati u tablicama pregleda ili u tablici uzdužnog profila.

Moguće je iscrtati buffer zonu (zahvata ili utjecaja) oko cjevovoda te izvršiti analizu preklapanja (overlay analizu) između buffer zone i sustava parcela. Tako se dobivaju sve zahvaćene parcele te podaci o tim parcelama (postotak originalne parcele i površina zahvaćenog dijela). Te informacije su potrebne za određivanje prava služnosti i izvlaštenja zemljišta.

Intersection analysis with parcels

Hidraulički proračuni

Uz Wetplan možete brzo i jednostavno zadavati sve nužne elemente vodovodnog sustava (izvor vode, pumpa, vodosprema, različite vrste ventila, itd.) te podešavati njihove parametre i postavke.

Setting water distribution network elements

Možete zadati potrebe za vodom korištenjem ponuđenih metoda: interaktivno (točkasto) kroz tablicu podataka, ili automatski ovisno o raspodjeli broja stanovnika. Možete definirati različite vrste potrošača (stanovništvo, turisti, točkasti potrošači (npr. industrija), protupožarne potrebe, vlastite potrebe cjevovoda, gubici vode, itd.). Za svakog možete također definirati parametre potrošnje te vremenski uzorak. Sve potrošače je moguće grupirati u scenarije koji se zatim mogu koristiti za paralelni hidraulički proračun i usporedbu rezultata po različitim scenarijima.

Water demands and scenario analysis

Zahvaljujući optimizaciji omogućen je automatski proračun optimalnih promjera cijevi koji se temelji na prethodno definiranim potrebama za vodom i ciljanim brzinama vode u cijevima. Za različite dijelove mreže moguće je postaviti različite rangove promjera cijevi i ciljane brzine kako bi se dobili što bolji rezultati. Isti se rezultati mogu usvojiti ili modificirati pomoću alata za post-procesiranje. Proračun je baziran na metodi genetskih algoritama.

Pipe diameter optimization

Za hidrauličke proračune, Softplan Wetplan koristi EPANET, čiji je kod ugrađen u Softplan i stoga nije potrebno imati EPANET instaliran na računalu. Softplan Wetplan može izvršiti kompletnu vremensku simulaciju tijekom određenog vremenskog perioda, ili trenutni hidraulički proračun za jedno vremensko stanje. U tu svrhu koristit će se prethodno definirani elementi mreže i promjera cijevi, zadani parametri i potrebe za vodom. Rad elemenata mreže u vremenu se kontrolira korištenjem pravila. Svi rezultati  - brzine, protoci,hidraulički gubici, visine piezometara i tlakovi - se mogu analizirati tablično (kroz preglede podataka) ili grafički (kroz grafove, uzdužne profile i tematske mape).

Hydraulic calculation

Mrežu izrađenu pomoću Wetplana je moguće izvesti u EPANET INP datoteku - svjetski standard za komunikaciju različitih softvera za hidrauličke proračune i modeliranje. Kompletna geometrija i svi ulazni podaci za proračun se mogu prenijeti u EPANET (ili drugi softver koji podržava INP datoteku), a komunikacija je moguća i u suprotnom smjeru. Mrežu izrađenu pomoću drugog softvera je moguće uvesti u Softplan preko funkcije za uvoz iz INP datoteke. Možete uvesti i samo rezultate hidrauličkog proračuna.

Import EPANET INP file

GIS i BIM funkcionalnost

Softplan nudi razne opcije za dvosmjernu komunikaciju s bazama podataka i standardnim GIS formatima. Moguće je uvesti i izvesti mrežu i podatke iz Excela, obične tekstualne datoteke, različitih SQL baza podataka ili iz ESRI SHP datoteke. Pri uvozu možete koristiti i lokacijske upite kako biste uvezli mrežu samo na području od interesa. Elemente (čvorovi i dionice) uvezene iz vanjskih datoteka je moguće automatski ili interaktivno povezati sa Softplan katalozima okana i cijevi.

Import from GIS formats_SHP

Softplan podržava standardne BIM formate:

 • LandXML
 • IFC
 • Navisworks NWC datoteka. 

Za format LandXML podržava se dvosmjerna komunikacija (uvoz i izvoz) cijevnih sustava, terena, te sustava parcela skupa sa svim podacima. Za formate IFC i Navisworks NWC podržava se jednosmjerna komunikacija (izvoz) cijevnih sustava i terena skupa sa svim podacima.

Export to standard BIM formats

Softplan se integrira s komplementarnim softverima za projektiranje, GIS i hidrauličko modeliranje te je dio projektnog procesa BIM u infrastrukturi.