SEWPLAN

Softver za analizu, proračun i projektiranje kanalizacijskih sustava

Softplan Sewplan softver je za projektiranje kanalizacijskih sustava – vakuumskih, gravitacijskih i tlačnih. Koristan je za sve projektne faze, od početne idejne do završne izvedbene.

Softplan radi na svim 64-bitnim verzijama BricsCAD-a Pro V21 – V23

Nudi moderne alate za projektiranje nivelete cjevovoda i postavljanje trase. Implementiran je lagan i brz unos ulaznih podataka GIS-a i geodezije.

Pregled

Dinamičan model i proračunski alati

Sewplan ima dinamičan model, što znači da je vrlo jednostavno raditi izmjene. Sve se automatski vide iz situacije u tablicama te poprečnim i uzdužnim profilima, i obrnuto. Ono što još dodatno olakšava rad su integrirani katalozi okana, cijevi i ostalih elemenata. Ti katalozi su također otvoreni za dodavanje novih elemenata i daljnje izmjene.

Na raspolaganju je i poseban set proračunskih alata koji raznim metodama obavljaju proračune oborinskih, otpadnih i dodatnih, kao i dimenzioniranje gravitacijske i tlačne kanalizacije te hidraulički proračun.

Napredne funkcije

Softver uključuje i mnogo funkcionalnosti za pregled i analizu mreže, grafički prikaz podataka (tematske mape), stilovi prikaza, filtriranje elemenata prema raznim kriterijima, funkcije za uređivanje i preimenovanje.

Napredne funkcije su kreiranje i zadavanje korisničkih podataka, zadavanje podataka za iskope i proračun iskopa, analiza presjeka s drugim infrastrukturama, spremanje grupa selekcija, izvještaji raznih vrsta i još puno toga drugog.

Značajke

Opće funkcionalnosti

Sewplan funkcije mogu se pokrenuti s:

 • glavne radne površine (Workspace) 
 • alatne trake (Toolbar) 
 • CAD vrpce (Ribbon) 
 • direktno iz komandne linije CAD-a

Funkcije otvaraju dijaloge kojima se ne sprječava rad s ostalim dijelovima programa. Tako se može raditi i s više funkcija istovremeno.

User interface

Osnovni topološki elementi Softplan topološkog modela su čvorovi i dionice. Oni potom automatski formiraju nizove, ogranke i sustave. Nizovi i ogranci se mogu spajati, lomiti i uređivati. Tako se mogu stvarati vlastite topološke cjeline. 

Prednosti su:

 • zadavanje i uređivanje velike količine podataka
 • crtanje uzdužnih profila prema nizovima ili ograncima za cijeli sustav odjednom
 • inteligentne selekcije topoloških elemenata

Toplogical model

Softplan nudi veliki broj inteligentnih selekcija topologije: 

 • dionice
 • čvorove
 • nizove
 • ogranke
 • od stacionaže do stacionaže 
 • od čvora do čvora
 • itd. 

U softveru je moguće i kreirati vlastite grupe spremljenih selekcija. U svim funkcijama se može koristiti i standardna CAD selekcija.

Selekcije se nalaze u svim funkcijama. Kroz selekcije je moguće jednostavno i brzo:

 • zadati elemente mreže (rovove, cijevi, okna i dr.)
 • pregledati i označiti elemente u situaciji 
 • crtati uzdužne i poprečne profile
 • zadati visine terena i sve druge potrebne podatke

Selections

Softplan katalozi pohranjuju informacije o:

 • rovovima
 • oknima
 • cijevima
 • prefabriciranim betonskim elementima
 • gornjim slojevima
 • itd. 

Katalozi se uređuju kroz Microsoft Excel ili Softplan sučelje. Razmjenjivanje kataloga se može obavljati s drugim članovima projektnog tima. Također se mogu postaviti i na mrežnu lokaciju gdje ih mogu koristiti više projektanata istovremeno.

U konfiguracijama se nalaze spremljeni podaci i postavke Softplan funkcija. Koriste se za pokretanje i izvršavanje brojnih funkcija poput:

 • oznaka
 • tematskih mapa
 • pregleda 
 • upita
 • uvoza i izvoza podataka
 • crtanja poprečnih i uzdužnih profila 
 • i dr. 

Za istu funkciju je moguće koristiti više različitih konfiguracija.

Uređivanjem konfiguracije primijenjene u crtežu dolazi do automatskog osvježavanja svih dijelova crteža nacrtanih s tom konfiguracijom (npr. konfiguracija uzdužnog profila). 

Konfiguracije koje se koriste u projektu se spremaju u crtež. Mogu se dijeliti s drugim Softplan korisnicima kroz DWG datoteke. Mogu biti pohranjenje na lokalni disk kako bi se koristile i na drugim projektima ili na mrežni servis kako bi ih više projektanata koristilo istovremeno.

Configurations

Softplan pregledi su najbrži način za uvid u projektne podatke. Temelje se na konfiguracijama. U programu je moguće odabrati nekoliko predefiniranih konfiguracija koje imaju standardne podatke za dionice i čvorove. Postojeće preglede se može uređivati, a mogu se kreirati i novi s podacima po želji. 

Svi podaci se mogu pregledavati i sortirati prema filterima. Pregledi se mogu koristiti i u direktnom unosu podataka kao što su visine nivelete i terena te za preimenovanje. Sadržaj pregleda se može kopirati u Clipboard (međuspremnik) te zalijepiti u CAD tablicu ili bilo koju Microsoft aplikaciju (Excel, Word).  

Pregledi su integrirani i u druge funkcije Softplana (npr. za analizu presjecišta, hidrauličke proračune i dr.).

Previews

Projektni podaci koje Softplan nudi mogu se koristiti u svim funkcijama softvera:

 • oznake
 • uzdužni profili
 • funkcije za uvoz i izvoz
 • pregledi
 • i dr.

U podacima se između ostalog nalaze podaci hidrauličkih proračuna, geometrijski podaci, podaci iskopa itd.

Korisnici se mogu odlučiti i na uvoz i izvoz, kreiranje te zadavanje svojih definiranih podataka. Ti podaci se mogu koristiti isto kao i standardni podaci. Moguće je napraviti neograničen broj takvih podataka. Moguće je i kreirati funkcijske podatke koji se služe dinamičkom računanju određene vrijednosti prema danoj formuli. 

Osim tog postoje i dodatni podaci mreže. Oni su povezani sa stacionažom ili rasponom stacionaže. Tako su idealni za opisivanje oštećenja, rezultata inspekcije te stanja cijevi cjevovoda.

Data

Upiti su brz i jednostavan način pretraživanja i filtriranja elemenata. Moguće je kreirati lokacijske i podatkovne upite te ih kombinirati s funkcijama poput pregleda podataka, tematskih mapa, markiranja, oznaka i sl.

Upiti su temeljeni na konfiguracijama, što znači da ih se može pripremiti jednom te zatim pohraniti na disk i koristiti i na drugim projektima.

Inquiries

Podloge za projektiranje

Sve geodetske podloge kao što su snimljene spojnice i točke se unose brzo i jednostavno. Unos se obavlja iz standardnih tekstualnih formata, kao i iz raznih drugih izvora.

Geodesy

Vektorske i rasterske podloge se mogu uvoditi s lokalnog diska te smjestiti na ispravnu geografsku lokaciju. Softplan omogućava unos velikog broja podloga te prikaz po potrebi. Prilikom uvoza vektorskih podloga se mogu filtrirati layeri. 

Vector and Raster as needed. Layers can be filtered upon import of vector data.

Softplan omogućuje uvoz Google karata te podataka o visinama terena u obliku točaka s Google karte. Tako uvezene točke mogu se koristiti za izradu DMT-a za potrebe idejnih rješenja. 

Import Google Maps

Terraform (Softplan modul za izradu DMT-a) i 3D Face su podržane vrste DMT-a.

DMT se može izraditi na više načina. Može se direktno uvesti iz 

 • SHP-a
 • baze podataka
 • tekstualne datoteke

A mogu se i konvertirati CAD elementi kao

 • tekstovi i blokovi
 • 3D polilinije
 • točke i linije na visinama

Terraform pruža i alate za rad s oblacima točaka - pregled, uvoz i učitavanje uz korištenje raznih visinskih i lokacijskih filtera. 

Tijekom projektiranja se visine mogu zadati iz navedenih ploha DMT-a ili kroz linearnu interpolaciju, uvozom iz vanjskog izvora ili direktnim upisom.

Digital terrain model

Funkcije za projektiranje i crtanje

Crtanje mreže u situaciji se može obaviti precizno u Softplanu. Softver nudi čitav niz opcija. Prilikom crtanje trase moguće je automatski:

 • zadati cijevi i okna
 • zadati visine terena iz odabrane plohe DMT-a
 • podesiti niveletu na konstantnu dubinu ispod terena
 • označiti nacrtane čvorove i dionice s odabranim oznakama

Interaktivni alati za rotiranje, brisanje, pomicanje i sl. olakšavaju uređivanje nacrtanih elemenata. Dinamički model omogućava da se sve promjene u situaciji automatski reflektiraju i u svim povezanim oznakama, pregledima i uzdužnim profilima.

Design and drawing functions

CAD elementi kao što su linije, 2D ili 3D polilinije se mogu konvertirati u Softplan. Omogućena je konverzija same mreže, ali i podataka zapisanih u CAD tekstovima i atributima blokova kao što su npr. visine terena ili promjeri cijevi.

Tako dolazi do konverzije starih projektnih cijevnih mreža napravljenih s običnim CAD elementima u inteligentne Softplan objekte. Nad tim objektima je potom moguće koristiti sve standardne Softplan naredbe.

Conversion from CAD elements

Softplan dopušta prikaz sustava u situaciji različitim stilovima prikaza. Čvorovi mogu biti prikazani kao geometrijski oblici ili blokovi, a dionice kao linije. Čvorovi i dionice se dodatno mogu prikazati i tlocrtno sa stvarnim dimenzijama okana i cijevi ili u 3D prikazu. Svi nevidljivi i vidljivi dijelovi okana i cijevi (os, stjenka, vanjski i unutarnji rubovi, itd.) mogu se prikazati različitim:

 • tipovima
 • bojama
 • šrafurama
 • debljinama linija

Blokovi čvorova mogu se uređivati, a mogu se koristiti i korisnički definirani (vlastiti).

Različiti stilovi prikaza u situaciji mogu se primijeniti na različite sustave ili dijelove sustava. Tim načinom se mogu vizualno odvojiti dijelovi sustava prema tipu cjevovoda (opskrbni, dovodni…), fazi izvođenja (projektirano, izvedeno…) ili vrsti sustava (vakuumska, tlačna, gravitacijska kanalizacija).

Plan Styles

Oznake se temelje na konfiguracijama. Mogu se podijeliti na više tipova:

 • oznake ogranaka i nizova,
 • stacionaža,
 • kuteva,
 • dionica,
 • poprečnih presjeka,
 • čvorova,
 • itd.

Svaka promjena u modelu ili u konfiguraciji se automatski primijeni i na sve oznake. Također se mogu interaktivno rotirati i pomicati. Implementiran je i alat za automatsko razmicanje oznaka. On u svega par sekundi automatski razmiče sve oznake koje su u koliziji s topologijom ili dr. oznakom.

Program nudi izbor standardnih konfiguracija oznaka koje imaju predefinirane podatke. Sve konfiguracije se mogu kopirati i uređivati. Dakako moguće je i napraviti vlastitu konfiguraciju kroz ponuđene predloške.

Labels

Uzdužni profili se mogu brzo i fleksibilno crtati i uređivati jer se i oni temelje na konfiguracijama. Oni se mogu crtati jedan po jedan, više uzdužnih profila odjednom ili koristeći bilo koju selekciju topoloških elemenata (od čvora do čvora, ogranak, niz…). 

Isti topološki elementi mogu se istovremeno prikazati u više uzdužnih profila (npr. iscrtane s drugom konfiguracijom - drugačiji jezik, standard, mjerilo, podaci, itd.). Također je moguće zamijeniti trenutnu konfiguraciju drugom. 

Uređivanje konfiguracije uzdužnog profila je prilagođeno korisnicima te je iznimno jednostavno. Svaka komponenta (tablična ili grafička) se može interaktivno odabrati u uzdužnom profilu te se za nju mogu podesiti detalji poput veličine, vrste linija, tekstova, boje, sadržaja tablice s podacima itd.

Uzdužni profili se mogu crtati u raznim mjerilima. Iscrtani profili se mogu automatski pripremiti za plotanje na papire željenih dimenzija.

Longitudinal sections

Softver sadrži mnoge funkcije potrebne za interaktivno crtanje, uređivanje i zadavanje nivelete direktno u uzdužnim profilima.

Niveleta se može crtati interaktivno ili joj se mogu numerički zadati početne ili završne dubine/visine te padovi. Moguće je definirati vrijednosti kaskade te ubaciti dodatni čvor i pomaknuti ili obrisati postojeći čvor. Funkcije za uređivanje nivelete omogućuju:

 • pomicanje nivelete na određenom dijelu za definirani odmak
 • poravnanje cijevi po referentnoj točki na mjestima promjene promjera
 • izravnanje nivelete po pravcu ili po padu
 • itd.

Softplan sadrži i funkcije za automatsko postavljanje nivelete na temelju pravila. Pravila uključuju parametre koji moraju biti zadovoljeni - npr. minimalna i maksimalna vrijednost kaskade, minimalna i maksimalna dubina ispod terena, minimalni i maksimalni pad nivelete cijevi, i sl. Funkcija vodi računa i o pozicijama dijelova postojeće mreže. Ako se ne niveleta ne može zadati prema definiranim pravilima, funkcija je u mogućnosti automatski ubaciti dodatne čvorove na potrebnim mjestima kako bi se postiglo rješenje. 

Različite konfiguracije automatskog zadavanja se mogu pripremiti s različitim uvjetima te primijeniti na različite dijelove mreže. Konfiguracije automatskog zadavanja mogu biti pohranjene na disk kako bi se naknadno koristile i razmjenjivale s drugim članovima projektnog tima.

Invert editing

Softplan sadrži nekoliko standardnih tipova rovova:

 • pravokutan,
 • trapezoidan,
 • sa ili bez stepenica,
 • sa ili bez oplate

Dostupan je i katalog gornjih slojeva - oni se mogu sastojati od neograničenog broja slojeva različitih debljina. Rovovi i gornji slojevi mogu se dodati topološkim elementima pomoću različitih topoloških odabira, od čvora do čvora ili od položaja do položaja.

Moguće je pripremiti konfiguracije presjeka za standardne rovove. Konfiguracije sadrže sve grafičke komponente kao što su boje, podaci, šrafure i dimenzije. Poprečni presjeci se mogu crtati na svim dijelovima mreže interaktivnim odabirom položaja u tlocrtu ili uzdužnim presjecima i automatski na konstantnoj udaljenosti ili na određenim točkama mreže.

Također je moguće definirati parametarski rov proizvoljnog oblika koji se može koristiti kao višecijevni rov.

Za zadane rovove moguće je izračunati volumen iskopa (ukupan ili po dubinskim zonama), volumen slojevitosti i svih slojeva zasipa te površinu oplate.

Trenches, cross sections and excavation calculation

Softplan sadrži posebnu funkciju za zadavanje okana od prefabriciranih betonskih elemenata koji se nalaze u katalogu softvera. Katalog se temelji na standardima DIN V 4034-1 i EN 1917-2005, a korisnik ga može i proširivati novim elementima. 

Okna se slažu komad po komad - ovisno o promjeru cijevi i dubini okna. Mogu se uvesti i iz druge datoteke. Okna se mogu zadavati automatski da se uzme prvo najbliže okno po visini ili jedno po jedno.

Moguće je izrađivati izvještaji i popisi elemenata na temelju složenih okana.

Prefabricated manholes

Slivnici i kućni priključci mogu se crtati posebno prilagođenim funkcijama. Karakteristika slivnika i kućnih priključaka je da se mogu spojiti direktno na dionicu (cijev) ili čvor (okno) bez da lome dionicu na dva dijela. Slivnici i kućni priključci se mogu sastojati od jedne ili više dionica. Mogu se crtati konverzijom CAD elemenata (linije i polilinije) ili interaktivno. 

Funkcija za crtanje omogućuju izravan unos podataka o:

 • padovima i cijevima
 • načinu spajanja na cijev glavnog kanala
 • visinama terena
 • visinama/dubinama nivelete

Slivnik ili kućni priključak je moguće spojiti izravno u cijev ili posebnu vertikalnu cijev ili s određenim visinskim odmakom od cijevi u okno. Mogu se i automatski označiti tijekom crtanja.

House connections

Funkcije za analizu

U Softplanu se mogu automatski analizirati presjecišta različitih cijevnih sustava. Program analizira sva križanja te nedopuštene presjeke (kolizije) između okana i cijevi. Presjecišta su potpuno dinamična te se osvježavaju automatski u svim pregledima i pogledima prilikom crtanja te vertikalnog ili horizontalnog mijenjanja trase. 

Udaljenost između križanih elemenata u situaciju određena je kao najkraća 3D udaljenost između presječenih elemenata. Presjecišta mogu biti pregledavana grafički u 2D ili 3D prikazu. Svi podaci presjecišta mogu se tablično pregledavati te biti prikazani u oznakama u situaciji i uzdužnim profilima. 

Jednostavno je izvući izvještaj sa svim podacima presjecišta poput dubine, stacionaže, udaljenosti presječenih cijevi te koordinata.

Intersection anaysis of pipe systems

U softveru se mogu analizirati i presjecišta s CAD elementima (linije, 2D ili 3D polilinije) koji predstavljaju različite kabelske ili cijevne infrastrukture kao što su telekomunikacijski ili strujni kablovi, plinovodi i sl.

Intersection analysis with CAD elements

Podaci kao:

 • duljina cjevovoda unutar parcele 
 • broj parcele 
 • početna i završna stacionaža cjevovoda na ulazu/izlazu iz svake parcele 
 • i dr. 

mogu se prikazati u tablicama pregleda ili u tablici uzdužnog profila.

Moguće je iscrtati buffer zonu (zahvata ili utjecaja) oko cjevovoda te izvršiti analizu preklapanja (overlay analizu) između buffer zone i sustava parcela. Tako se dobivaju sve zahvaćene parcele te podaci o tim parcelama (postotak originalne parcele i površina zahvaćenog dijela). Te informacije su potrebne za određivanje prava služnosti i izvlaštenja zemljišta.

Intersection with parcels

Hidraulički proračuni

Utjecajne i slivne površine se mogu napraviti na nekoliko načina - kroz konverziju zatvorenih poligona (linija, polilinija) ili interaktivnim crtanjem. Utjecajne površine koriste za proračun industrijskih i kućnih otpadnih voda, a slivne za proračun oborinskih. Za slivne površine se mogu zadati parametri poput vrste tla, koeficijenta otjecanja i sl., a za utjecajne gustoća stanovništva. 

Catchment areas

Proračun otpadnih i oborinskih protoka se može raditi korištenjem internacionalnih i nacionalnih metoda. Za proračun otpadnih protoka se koristiti metoda utjecajnih površina ili postotni proračun. Za proračun oborinskih protoka koristi se racionalna metoda s promjenjivim ili fiksnim intenzitetom oborina (ITP krivulje). Protoci se mogu zadati i interaktivno (točkasto) kroz tablicu podataka. Definirani protoci se mogu grupirati u scenarije, a ti scenariji koristiti za usporedbu rezultata po različitim scenarijima i paralelni hidraulički proračun.

Flow calculation

Flow calculation-V2

Softplan Sewplan može dimenzionirati mrežu te izračunati sve hidrauličke veličine (postotke ispunjenosti, visine ispunjenosti, vremena tečenja, brzine, visine ispunjenosti…) na temelju prethodno definiranih padova nivelete cijevi i protoka. Moguće je raditi i proračun prema postojećim promjerima. Prilikom hidrauličkih proračuna se koriste jednadžbe Colebrook-White i Darcy-Weisbach. Moguće je analizirati sve rezultate grafički kroz tematske mape i uzdužne profile ili tablično kroz pregled podataka.

Hydraulic calculation

Posebna funkcija omogućuje dimenzioniranje tlačnih cjevovoda na temelju prethodno definirane zadane ciljane brzine i protoka. Može se napraviti proračun i prema postojećim promjerima. I manometarske visine dizanja pumpe su rezultat proračuna.

Hydr. calc - Pressure pipelines

BIM i GIS funkcionalnost

Softplan nudi razne opcije za dvosmjernu komunikaciju s bazama podataka i standardnim GIS formatima. Moguće je uvesti i izvesti mrežu i podatke iz Excela, obične tekstualne datoteke, različitih SQL baza podataka ili iz ESRI SHP datoteke. Pri uvozu možete koristiti i lokacijske upite kako biste uvezli mrežu samo na području od interesa. Elemente (čvorovi i dionice) uvezene iz vanjskih datoteka je moguće automatski ili interaktivno povezati sa Softplan katalozima okana i cijevi.

Import from GIS formats_SHP

Softplan podržava standardne BIM formate:

 • LandXML
 • IFC
 • Navisworks NWC datoteka.

Za format LandXML podržava se dvosmjerna komunikacija (uvoz i izvoz) cijevnih sustava, terena, te sustava parcela skupa sa svim podacima. Za formate IFC i Navisworks NWC podržava se jednosmjerna komunikacija (izvoz) cijevnih sustava i terena skupa sa svim podacima.

Export to standard BIM formats

Softplan se integrira s komplementarnim softverima za projektiranje, GIS i hidrauličko modeliranje te je dio projektnog procesa BIM u infrastrukturi.